Устав на СИЗ

У С Т А В НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “СДРУЖЕНИЕ ЗА ИНИЦИАТИВИ ПО ЗАЕКВАНЕТО”

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Сдружение “Сдружение за инициативи по заекването”, наричано по-долу за краткост Сдружението, е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява дейност в обществена полза в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 2. Наименованието на сдружението е “Сдружение за инициативи по заекването”, като може допълнително да се изписва и на чужд език.
Чл. 3. Сдружението е доброволна, независима, самоуправляваща се, неполитическа гражданска организация с нестопанска цел.
Чл. 4. За постигане на целите си Сдружението може да формира местни поделения – регионални клубове, действащи на територията на страната, които работят в съгласие с настоящия Устав и не са самостоятелни юридически лица.
Чл. 5. Седалището на Сдружението е гр. София, Столична община, район “Младост”, а адресът на управлението е: ж.к. “Младост-1”, бл.4, вх.2, ап.30.
Чл. 6. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

II. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 7. Целта на Сдружението е: а/ да работи в посока предотвратяване и лечение на заекването; б/ да помага на хората, които заекват, така че те да могат да постигнат по-добър контрол над речта си, преодоляване на заекването, по-свободно и по-добро самочувствие в живота; в/ изграждане на просветна и социална система за едно по-пълно и по-добро разбиране и отношение на обществото към хората със заекване; г/ да спомага за социалната интеграция и личностната реализация на хората със заекване.
Чл. 8. Средствата за постигане целта на Сдружението са: а/ създаване на движение “Самопомощ” за осъществяване на социални контакти между хората със заекване; б/ предоставяне на най-необходимите първоначални съвети и логопедични знания на родители, чиито деца заекват; в/ даване на безплатни съвети и информация за наличната терапия у нас и по света по най-добрия, безпристрастен и ползотворен начин; г/ установяване и поддържане на връзки и сътрудничество със специализирани наши и чужди организации, работещи по проблемите на заекването; д/ установяване на връзки и сътрудничество със сродни организации от други страни; е/ разработване и осъществяване на различни учебни, изследователски и помощни програми и инициативи по проблемите на заекването.
Чл. 9. Предметът на дейност на Сдружението е: а) преки консултации, поддържане на кореспонденция и открита телефонна линия по проблемите на заекването; б) превод, издаване и разпространение на специализирана литература – брошури, книги, и периодично издание (вестник), засягащи всички страни на заекването, без реализиране на печалба; в) участие в научно-технически програми чрез масовите информационни средства: печат, радио, телевизия. г/ организиране и финансиране на други позволени от закона дейности, свързани с целите на Сдружението.
Чл. 10, ал. 1. Сдружението може да извършва стопанска дейност, свързана с предмета на основната й дейност, без да разпределя печалба, а именно: издателска дейност, покупко-продажба на литература, аудио и видео материали, организиране на образователни курсове. ал. 2. Получените доходи от дейности по предходната алинея служат за постигане на определените в Устава цели.

III. ЧЛЕНСТВО – ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл. 11, ал. 1. За член на Сдружението може да бъде прието всяко дееспособно физическо лице - български и чуждестранен гражданин, което приема настоящия Устав, желае да работи за постигане целите на Сдружението и: а/ има или е имало заекване; б/ родител е на дете със заекване; в/ съпричастен е към проблема по лични причини (има брат/сестра, партньор и пр., който/която заеква). Ал. 2. В Сдружението могат да членуват и специалисти: логопеди, лекари, учители, психолози и други, които имат отношение към заекването и приемат Устава на Сдружението.
Чл. 12. Кандидат – членът подава писмена молба за приемане до Управителния съвет, който включва въпроса за приемането в дневния ред на следващото си заседание.
Чл. 13. Решението за приемане на кандидат-члена се взема от Управителния съвет с обикновено мнозинство от присъстващите.
Чл. 14. Членството в Сдружението се прекратява: а/ доброволно с писмена молба, отправена до Управителния съвет; б/ със смъртта или поставянето под пълно запрещение; в/ с изключване; г/ при отпадане; д/ с прекратяването на Сдружението.
Чл. 15. По доброволен начин членството се счита прекратено с изтичането на двуседмичен срок от подаването на молбата до Управителния съвет. При прекратяване на членството по този начин, напускащият трябва да изпълни възникналите до прекратяването на членството му задължения към Сдружението.
Чл. 16, ал. 1. Изключването се прилага като дисциплинарна мярка при системно нарушаване на Устава на Сдружението и принципите на обществения морал и етика, при използване на целите на Сдружението за лична изгода и печалба, при нетолерантност и непочтеност спрямо членовете на Сдружението. ал. 2. Изключването се извършва въз основа на решение на Общото събрание на Сдружението, прието с мнозинство 2/3 от членовете.
Чл. 17, ал.1. Неучастието в заседанията на Общото събрание се установява от списъците на присъстващите, приложени към протоколите от проведените заседания на Общото събрание. ал. 2. Решението за отпадане на члена, поради системно неучастие в дейността, се взема от Управителния съвет и може да се обжалва пред Общото събрание.
Чл. 18. Всеки член на Сдружението има право: а/ да участва в Общото събрание и в управлението на Сдружението; б/ да участва в обсъждането и гласуването на всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението, свободно да прави предложения и да изразява мнението си; в/ на един глас при гласуването; г/ на достъп до информация за дейността на Сдружението; д/ да ползва материалната база на Сдружението; е/ да участва в теоретическите и практическите семинари и срещи по проблемите на заекването; ж/да присъства на сбирките на регионалните клубове на Сдружението.
Чл. 19. Всеки член е длъжен: а/ да се запознае със съдържанието на настоящия Устав и да спазва неговите правила; б/ да зачита и да не противодейства за изпълнението на взетите от органите на Сдружението решения; в/ да работи активно и честно за осъществяване на целите на Сдружението и да защитава неговите интереси; г/ да не използва името и дейността на Сдружението за цели, противоречащи на Устава, професионалната етика, добрите нрави и закона; д/ да плаща редовно членския си внос.

IV. УСТРОЙСТВО

Чл. 20. Органи на Сдружението са: Общо събрание /ОС/ и Управителен съвет /УС/. А. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 21. Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове, които отговарят на условията по чл. 11 от настоящия Устав.
Чл. 22. Общото събрание има право да: а/ изменя и допълва устава на Сдружението; б/ променя наименованието на Сдружението; в/ избира и освобождава членовете на Управителния съвет; г/ изключва членове на Сдружението; д / взема решение за откриване и закриване на регионалните клубове; е / взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението; ж / приема бюджета на Сдружението; з / приема отчета за дейността на Управителния съвет; и / взема решение за участие в други организации; й / взема мотивирано решение за безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ; к / взема решения относно дължимостта и размера на членския внос; л/ отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението; л/ взема и други решения, предвидени в Устава и такива, които по закон спадат в кръга на правомощията на Общото събрание.
Чл. 23. Общото събрание провежда редовни и извънредни заседания, които се свикват от Управителния съвет.
Чл. 24, ал. 1. Редовните заседания на Общо събрание се свикват от Управителния съвет веднъж годишно. Ал. 2. Управителния съвет е длъжен да свика заседание на Общото събрание най – късно до изтичане на съответната година.
Чл. 25. Общото събрание избира измежду своите членове координатор, чиято единствена функция е да ръководи заседанията на Общото събрание.
Чл. 26, ал. 1. Общото събрание се свиква с писмена покана, в която се посочва дневният ред, датата, часът и мястото за провеждането му, както и по чия инициатива се свиква и възможността за провеждане на заседанието при условията на чл. 29. ал. 2. Писмената форма се смята спазена и когато уведомяването е отправено по телекс, телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточното му възпроизвеждане.
Чл. 27. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 28. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него присъстват или са представлявани поне половината от членовете на Сдружението.
Чл. 29. При липсата на кворум заседанието може да се проведе на същото място, един час по-късно от първоначално обявения час, независимо от броя на явилите се членове или представители.
Чл. 30, ал.1. Извънредни заседания се свикват от Управителния съвет по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ал. 2. Ако Управителния съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.
Чл. 31. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 22, б. “а”, “б”, “е” и “й”– с мнозинство 2/3 от всички членове.
Чл. 32, ал.1. Общото събрание избира член, който изготвя протоколите от проведените заседания на Общото събрание и ги подрежда в специално създадени за целта книги. Ал. 2. Ръководещият заседанията на Общото събрание /координатора/ и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 33. Управителният орган на Сдружението е Управителният съвет /УС/, който действа в съответствие с решенията на Общото събрание и се състои от 5 лица – Председател и членове.
Чл. 34, ал. 1. Членовете на Управителния съвет са членове на Сдружението и се избират от Общото събрание за срок от три години. Ал. 2. Член на УС може да бъде избран повторно за още един мандат.
Чл. 35. Управителният съвет избира от своя състав Председател, чиято функция е да свиква и ръководи заседанията на УС.
Чл. 36. Управителният съвет: а/ определя основните насоки за развитие и програма за дейността на Сдружението; б/ осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; в/ разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава; г/ подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и начините за неговото разходване; д/ подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението; е/ определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това; ж/ свиква Общото събрание на Сдружението на редовни и извънредни заседания; з/ приема членство в Сдружението; и/ извършва ликвидацията при прекратяване на Сдружението или определя трето лице за ликвидатор; й/ определя адреса на Сдружението; к/ приема други вътрешни актове; л/ взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
Чл. 37. Членството в Управителния съвет се прекратява по решение на Общото събрание при: а/ подаване на молба пред Общото събрание за отказ от членство; б/ влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление; в/ фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година; г/ смърт; д/ лишаване от членство по решение на Общото събрание, когато са извършени действия против интересите на Сдружението и съществени нарушения на Устава и вътрешните актове.
Чл. 38. Управителният съвет се свиква на редовно заседание и ръководи от неговия Председател най-малко веднъж на шест месеца, а при необходимост – на извънредни заседания.
Чл. 39, ал.1. Председателят на УС е длъжен да свика заседание на УС най-късно до изтичане на съответния шести месец. ал.2. Ако Председателят не свика заседание на УС в определения в предходната алинея срок, то може да се свика от всеки един от членовете на УС. ал. 3. Свикването става чрез писмена покана, включваща проект за дневния ред, връчена най-малко седем дни преди деня на заседанието. ал. 4. Писмената форма се смята за спазена и когато уведомяването е отправено по телекс, телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточното му възпроизвеждане.
Чл. 40, ал.1. Извънредни заседания се свикват при писмено искане на една трета от членовете на УС. В тези случаи изискването за срока по чл. 39, ал. 3 не важи. ал. 2. Ако Председателят не свика заседание на УС в седмодневен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.
Чл. 41, ал. 1. УС може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. ал.2. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
Чл. 42. УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.
Чл. 43, ал. 1. УС взема решения с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 36, б. “в”,”е” и “и”– с мнозинство 2/3 от всички членове. ал. 2. За решенията по чл. 36, б. “з” се прилагат разпоредбите на чл. 13.
Чл. 44, ал.1. Управителният съвет избира от състава си член, който изготвя протоколите от проведените заседания и ги подрежда в специално създадени за целта книги. Ал. 2. Председателят на УС и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. V. ИМУЩЕСТВО
Чл. 45. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, парични влогове, обекти на интелектуална собственост, ценни книжа и вземания, както и други права и задължения, подпомагащи осъществяването на идеалните цели на Сдружението.
Чл. 46. Имуществото на Сдружението се набира на доброволни начала от български и чуждестранни физически и юридически лица чрез: а/ встъпителен и редовен членски внос; б/ дарения, спонсорства и завещания; в/ прехвърляне на права и вземания; г/ лихви по парични сметки и депозити.
Чл. 47. Актовете на разпореждане с имуществото на Сдружението се извършват от Управителния съвет в съответствие с разпоредбите на настоящия Устав.
Чл. 48. Разходването на средствата на Сдружението се извършва съобразно с нейните нестопански цели.
Чл. 49. Сдружението може да учредява, да участва като учредител или да придобива право на участие в търговски дружества.

VІ. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Чл. 50, ал. 1. Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. Ал. 2. За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове. Ал. 3. Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър. Ал. 4. Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3, т. 1 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са Управителния съвети или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

VІІ. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 51, ал. 1. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон. Ал. 2. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението. Ал. 3. Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на Сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ. VІІI. НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ
Чл. 52. Пред трети физически и юридически лица, държавни, местни и други органи, Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет, който при упражняване на представителните си функции може да упълномощава всеки член на Сдружението.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 53. Сдружението се прекратява при условията на членове 43 и 44, във връзка с членове 13-16 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 54. При изменение или допълнение на Устава на Сдружението, измененият и допълнен Устав се подписва от гласувалите за неговата промяна членове на Общото събрание.
Чл. 55. За неуредени от настоящия Устав въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването